محتوای آبله مرغان و زونا

آبله مرغان چیست؟

آبله مرغان چیست؟ آبله مرغان یک بیماری شایع دوران کودکی است. این بیماری که یک نوع عفونت است باعث ایجاد بثورات خارش دار و تاول مانند می شود که به راحتی به دیگران سرایت می کند. چه چیزی باعث آبله ...